[PL]

Regulamin rezerwacji apartamentu

1. Rezerwacja i Rezerwacje

1.1. Dokonując rezerwacji apartamentu zlokalizowanego pod adresem C.Nabucco 1 w Orihuela (dalej zwany “Apartamentem”) własnością HONYA EUROPE Ltd.:
NIE: N0244868F,
licencja turystyczna: VT-500819-A

(dalej zwanej “Firmą”), akceptujesz niniejszy regulamin i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.

1.2. Aby dokonać rezerwacji Apartamentu, musisz podać dokładne i pełne informacje, w tym swoje imię, dane kontaktowe. Ponadto musisz mieć co najmniej 18 lat, aby dokonać rezerwacji.

1.3. Zapytania dotyczące rezerwacji można przesyłać drogą e-mailową na adres villamartin@honyapcb.eu lub za pośrednictwem naszej wyznaczonej platformy rezerwacyjnej.

2. Płatności i Ceny

2.1. Ceny za Apartament są takie, jak ogłoszone na naszej stronie internetowej lub przekazane Ci drogą e-mailową lub telefonicznie. Ceny mogą się różnić w zależności od pory roku, czasu trwania pobytu i innych czynników.

2.2. Warunki płatności zostaną Ci przekazane w trakcie procesu rezerwacji. Zazwyczaj wymagane jest wpłacenie depozytu lub pełnej opłaty w celu potwierdzenia rezerwacji.

3. Polityka Anulowania i Zwrotu Pieniędzy

3.1. Polityka anulowania może się różnić w zależności od rodzaju rezerwacji, a konkretne szczegóły zostaną Ci podane w trakcie procesu rezerwacji.

3.2. Zwroty, jeśli są stosowane, będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką anulowania.

4. Zameldowanie i Wymeldowanie

4.1. Standardowy czas zameldowania to zazwyczaj po godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a wymeldowanie przed godziną 11:00 w dniu wyjazdu, chyba że zostanie inaczej uzgodnione na piśmie.

4.2. Prośby o wcześniejsze zameldowanie lub późniejsze wymeldowanie zależą od dostępności i mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.

5. Zakwaterowanie i Regulamin Domu

5.1. Maksymalna liczba osób zakwaterowanych w Apartamencie jest określona w trakcie procesu rezerwacji. Przekroczenie tej liczby może skutkować dodatkowymi opłatami lub wydaleniem bez zwrotu pieniędzy.

5.2. Oczekuje się, że Goście będą przestrzegać regulaminu domu i zasad, w tym zakazu palenia, przyprowadzania zwierząt oraz zachowania spokoju w celu zapewnienia innym Gościom spokoju.

6. Odpowiedzialność i Uszkodzenia

6.1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież osobistych rzeczy podczas pobytu.

6.2. Goście są odpowiedzialni za wszelkie szkody wyrządzone Apartamentowi lub jego wyposażeniu w trakcie pobytu i mogą ponieść koszty naprawy lub wymiany.

7. Prywatność i Ochrona Danych

7.1. Firma może gromadzić i przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Szczegóły znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

8. Prawo i Jurysdykcja

8.1. Niniejszy regulamin podlega prawu właściwemu dla jurysdykcji, w której znajduje się Apartament.

9. Informacje Kontaktowe

9.1. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zmiany rezerwacji lub innej korespondencji, prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym villamartin@honyapcb.eu.

 

[EN]

Terms and Conditions for Apartment Reservation

1. Booking and Reservation

1.1. By making a reservation for the apartment located at C.Nabucco 1, Orihuela, (hereinafter referred to as “the Apartment”) owned by HONYA EUROPE Ltd.
NIE: N0244868F,
Turist license: VT-500819-A
(hereinafter referred to as “the Company”), you agree to comply with these terms and conditions.

1.2. To reserve the Apartment, you must provide accurate and complete information, including your name, contact details. You must also be at least 18 years old to make a reservation.

1.3. Reservation inquiries can be made via email to villamartin@honyapcb.eu or through our designated reservation platform.

2. Payment and Pricing

2.1. The prices for the Apartment are as advertised on our website or provided to you via email or phone. Prices may vary depending on the season, duration of stay, and other factors.

2.2. Payment terms will be provided to you at the time of booking. Typically, a deposit or full payment will be required to secure your reservation.

3. Cancellation and Refund Policy

3.1. Cancellation policies may vary depending on the type of reservation, and specific details will be provided to you during the booking process.

3.2. Refunds, if applicable, will be processed in accordance with our cancellation policy.

4. Check-In and Check-Out

4.1. Check-in time is typically after 3:00 PM on the arrival date, and check-out time is by 11:00 AM on the departure date unless otherwise agreed upon in writing.

4.2. Early check-in or late check-out requests are subject to availability and may incur additional charges.

5. Occupancy and House Rules

5.1. The maximum occupancy of the Apartment is as specified during the booking process. Exceeding this limit may result in additional charges or eviction without refund.

5.2. Guests are expected to adhere to house rules and regulations, including but not limited to, no smoking, no pets, and maintaining a peaceful environment for other guests.

6. Liability and Damages

6.1. The Company shall not be liable for any loss, damage, or theft of personal belongings during your stay.

6.2. Guests are responsible for any damages caused to the Apartment or its contents during their stay and may be charged for repairs or replacements.

7. Privacy and Data Protection

7.1. The Company may collect and process personal information in accordance with applicable data protection laws. Please refer to our Privacy Policy for details.

8. Governing Law and Jurisdiction

8.1. These terms and conditions are governed by and construed in accordance with the laws of the jurisdiction where the Apartment is located.

9. Contact Information

9.1. For inquiries, changes to your reservation, or other communication, please contact us at villamartin@honyapcb.eu.